BEYOND ADVISOR มอบเงิน 1 แสน สนับสนุนการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน

Information
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น