BEYOND ADVISOR ร่วมสมทบทุน สร้างห้องสมุด โรงเรียนบ้านหุบกะพง

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด นำโดย นางสาวสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน โดยบริษัทฯ หวังว่าห้องสมุดโรงเรียนจะเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

Information
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น