BEYOND ADVISOR สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรี

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด มอบทุนทรัพย์ สนับสนุนโครงการโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้บริโภคไข่ไก่ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์และเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเลี้ยงไก่ไข่ โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงแบบครบวงจร ตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต นับเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน และตอกย้ำการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคมเป็นสำคัญ

Information
บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น