PRIVACY

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด ("บริษัทฯ") เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

คำนิยาม
1.1
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
1.2
“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกับตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
1.3
“การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย การลบ หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
1.4
“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
1.5
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1.6
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้

2.1
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. หมายเลขประจำตัวประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง
 3. วัน เดือน ปี เกิด
 4. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ แขวง/เขต จังหวัด ประเทศ)
 5. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล์
 6. อาชีพ
 7. ข้อมูลภาพถ่าย
2.2
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลชีวมิติ เช่น ข้อมูลจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา อัตลักษณ์เสียง
 2. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิด ณ ที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวดังนี้
  • ข้อมูลชีวมิติ ซึ่งบริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันตัวบุคคลของท่าน เพื่อรองรับกระบวนการพิสูจน์ตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
  • ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว ซึ่งได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิด ณ สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทฯ จำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นตามกระบวนการเพื่อป้องกัน ระงับ อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของลูกค้าผู้มาใช้บริการและพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อความแจ้งการเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกในกล้องวงจรปิด (CCTV) ต่อลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ ในพื้นที่รัศมีการบันทึกภาพ เพื่อให้ลูกค้าและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวได้ทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพเคลื่อนไหวและสามารถใช้สิทธิของตนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังที่จะได้กล่าวต่อไป
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าและพนักงานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
 • เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เพื่อเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรม
 • เพื่อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม เว้นแต่

 1. ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านได้ หากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

 1. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ
 2. เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 3. เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาของบริษัทฯ ที่ท่านเป็นคู่สัญญา
4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4.1
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้
4.2
บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และการให้บริการแก่ท่าน โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
4.3
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์การรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
5. มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
5.1
บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีเกิดการสูญหาย ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข นำไปใช้ เข้าถึง หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
5.2
บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทฯ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ เช่น ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น เก็บตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น

ในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ประเภทภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด บริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ 30 วัน นับแต่วันที่บันทึกภาพ

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจใช้สิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ และเงื่อนไขอื่นตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

7.1
สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
7.2
สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7.3
สิทธิในการขอให้ลบ/ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
7.4
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
7.5
สิทธิในการขอถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
7.6
สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
7.7
สิทธิในการขอรับข้อมูลและขอให้ส่งต่อ/โอนข้อมูล
7.8
สิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นหนังสือขอใช้สิทธิต่อบริษัทฯ ณ สำนักงานของบริษัทฯ หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซต์หรือช่องทาง Social Network อื่นๆ ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการใช้สิทธิบางประการ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยอมรับต่อผลกระทบในด้านนิติสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่หรือที่ผูกพันอยู่กับบริษัทฯ และไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทฯ ได้ เว้นแต่การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

คำร้องขอใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจมีบางกรณีที่บริษัทฯ สามารถปฏิเสธคำขอได้โดยชอบ เช่น เมื่อบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เป็นต้น

8. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ โดยบริษัทฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.beyondadvisor.co.th

9. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิตามข้อ 7. หรือถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อได้ที่:

บริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : +66(0) 2716 0720 / 1
อีเมล : contact@beyondadvisor.co.th